Thursday, May 3, 2018

Perihal Situs Web

Kursus Desain Grafis DUMET School ekati oyeba peja (oyebaprstha hisebe lekha) ekati dakumenta ya oyarlda oya'ida oyeba ebam oyeba bra'ujarera jan'ya upayukta. Ekati oyeba bra'ujara ekati manitara ba moba'ila dibha'isera ekati oyeba peja pradarsana kare. Oyeba prstha sadharanata bojhaya ya drsyamana haya, kintu sabdati emana ekati kampi'utara pha'ila ullekha karate pare ya sadharanata e'icati'ema'ela ba ekati tulaniya marka'apa bhasate lekha haya. Oyeba bra'ujara likhita oyeba prstha, yemana sta'ila sita, skripta, ebam imejagulira jan'ya bibhinna oyeba risorsa upadanagulira samanbaya kare oyeba pejati upasthapana karate. Sadharanata oyeba peja ha'iparateksata pradana kare ya ekati n'yabhigesana bara ba ekati sa'idabarera menuke ha'iparalinkagulira madhyame an'yan'ya oyeba prsthagulira sathe yukta kare deya, ya praya'i linka hisabe paricita haya. Ekati neta'oyarke ekati oyeba bra'ujara rimota oyeba sarbhara theke ekati oyeba peja ud'dhara karate pare. Oyeba sarbhara ekati pra'ibheta neta'oyarka yemana ekati karporeta intraneta ayaksesa simita karate pare. E'i dharanera anurodha karate oyeba bra'ujara ha'iparateksata transaphara protokala (HTTP) byabahara kare. Ekati styatika oyeba prstha (kakhana'o kakhana'o ekati phlyata prstha/ stesanari prstha bala haya) ekati oyebaprstha ya byabaharakarike thikabhabe sancita hisabe bitarana kara haya, eti ekati oyeba ayaplikesana dbara tairi kara dayanamika oyeba prsthagulira biparite. Phalasbarupa, ekati styatika oyeba prstha samasta byabaharakaridera jan'ya eka'i tathya pradarsana kare, ekati oyeba sarbharera adhunika daksata sapekse bisayabastu-ta'ipa ba dakumentera bhasa niye alocana kara haya yekhane e'i dharanera sanskarana pa'oya yaya ebam sarbharati ta'i karara jan'ya kanaphigara kara haya. Perihal Situs Web

No comments:

Post a Comment