Tuesday, July 17, 2018

Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus Bima viti nukasana tom surakhi'a la'i ika sadhana hai iha jokhama prabadhana da ika rupa hai, mukha taura te kise khasa jam anisacita nukasana de khatare nu rokana la'i varati'a janda si. Bima kapni bima kapni, bima kapni, bima kairi'ara jam adarara'itara vajom jani jandi hai. Ika vi'akati jam sasatha jo bima kharidada hai usanu bimayukata jam ika palisidharaka de taura te jani'a janda hai. Bima laina-dena vica bimayukata vi'akati nu ika dhukavem nukasana di sathiti vica mu'avaza dena da bimakarata de va'ade de badale bimakarata nu bhugatana de rupa vica ika garatisuda ate jani'a jana vala mukabalatana chota ghata mani'a janda hai. Ghata viti ho sakada hai jam nahim vi ho sakada hai, para iha viti saratam nu ghata hona cahida hai, ate ama taura te uha ciza samala hudi hai jisa vica bimakarata kola malaki'ata, kabaze jam pihali sabadham du'ara sathapata bime di yogata hove. Bimata nu ika ikararanama prapata huda hai, jisanu bima palisi kiha janda hai, jisa vica halatam ate halatam da verava dita gi'a hai, jisa de tahita bimakarata bimata nu mu'avaza de devega.

Bima palisi du'ara bimayukata vi'akati du'ara bime di palasi la'i diti jana vali rakama di rakama nu primi'ama kiha janda hai. Je bimakrita ika ghate da anubhava karada hai jo sabhavi taura te bima palisi du'ara kavara kita janda hai, bimakrita bimakarata nu da'ave aidajajara du'ara prakiri'a la'i ika da'ava pesa karada hai. Bimakarata mura-bima karana de apane khuda de jokhama nu roka sakada hai, jisa nala ika hora bima kapani kujha khatare nu cukana la'i sahimata hudi hai, khasa karake je mukha bimakarata isa nu lai jana la'i jokhama nu bahuta vada samajhada hai. Cini ate babilona de vapari'am du'ara kramavara tiji ate duji hazara sala pahilam ??atare nu taransaphara karana jam vadana de dhaga kramavara sana. Dhokhebaza nadi di raphatara nala calana vale cini vapari'am ne ka'i kisati'am vica apane mala nu mura vadi'a si ate kise ika de baratana de karana nukasana nu simata karana si. . Babali'am ne ika ajihi vivasatha vikasita kiti si jo hamurabi de masahura koda, si. 1750 I. Pu., Ate bhutakala de samudari safara karana vale vapari'am du'ara abhi'asa kita. Perihal Perkembangan Asuransi

No comments:

Post a Comment